DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE AMAÇ

Derneğin Adı

Madde 1: Derneğin adı “Devlet Gelir Uzmanları Derneği”dir.

Derneğin kısa adı “DGU-DER”dir.

Derneğin Merkezi

Madde 2: Derneğin merkezi Ankara’ da olup şubesi yoktur.

Tanımlar

Madde 3: Bu Tüzükte geçen;

a) Dernek : Devlet Gelir Uzmanları Derneğini,

b) Başkan : Dernek Başkanını,

c) Devlet Gelir Uzmanı: İlgili mevzuat çerçevesinde Devlet Gelir Uzmanı unvanını iktisap etmiş olanları,

d) Devlet Gelir Uzman Yardımcısı: İlgili mevzuat çerçevesinde Devlet Gelir Uzman Yardımcısı unvanını iktisap etmiş olanları,

e) Kanun: 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Medeni Kanunu, 29.01.2004 tarih ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunu ve 04.11.204 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanununu,

İfade eder.

Derneğin Amacı

Madde 4: Derneğin amacı, Devlet Gelir Uzmanlarının kamuoyundaki önemini belirginleştirerek motivasyonunu sağlamak, üyelerin sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, üyeler arasında dayanışma ve birlikteliği geliştirmek, kanunlardan doğan hak ve menfaatlerini korumak; mesleki bilgi birikiminin arttırılması ve bilgi iletişiminin sağlanması amacıyla konferans, sempozyum, panel ve seminerler düzenlemek, mesleki ve bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak ve yayınlamak ile sorunlarının çözümüne ilişkin girişimlerde bulunmaktır.

Derneğin Faaliyetleri

Madde 5: Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunur;

a) Dernek üyelerinin (23/11/2010 tarihli GK kararıyla değişen ibare) mevzuattan* doğan haklarının gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, görüşlerini açıklamak ve yetkili makamlara önerilerde bulunmak,

b) Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bu amaçla konferans, sempozyum, panel, seminer ve kurslar düzenlemek ve söz konusu faaliyetlere ilişkin duyuru ve yayınlar yapmak,

c) Mesleki konularda kitap, dergi, gazete ve benzeri yayınlar çıkarmak,

d) Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri tespit etmek,

e) Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak, taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar edinmek ve vasiyet kabul etmek,

f) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki yardımlaşma, dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek ve bu amaçlarla kütüphane, okuma salonu, konaklama ve dinlenme yerleri ile lokal açmak ve işletmek,

g) (23/11/2010 tarihli GK kararıyla eklenen bent) Avrupa Birliği fonlarından ve diğer uluslararası mali yardımlardan da yararlanmak suretiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak projeler hazırlamak veya yürütmek,

h) (23/11/2010 tarihli GK kararıyla eklenen bent) Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Avrupa Komisyonu, diplomatik temsilcilikler ve benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlarla (dernek, sendika, vakıf ve işbirliği ağları gibi) ortak çalışmalar yapmak ve bu kapsamda mali yardımlardan yararlanmak,

i) Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak.

* Değişmeden önceki ibare : kanunlardan

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK VE AİDAT

Üye Olma Hakkı

Madde 6: Derneğin asil, fahri ve onur üyesi olmak üzere üç çeşit üyesi vardır:

a) Asil Üyelik: Devlet Gelir Uzmanları ve Devlet Gelir Uzman Yardımcıları ile daha önce Devlet Gelir Uzmanlığında bulunan ancak görev değişikliği nedeniyle aynı kuruluşta çalışmaya devam eden ya da başka kuruluşlara geçen ya da emekli olanlar Derneğe asil üye olabilirler.

b) Fahri Üyelik: (31.10.2013 tarihli Genel Kurul Kararıyla Değişen bendi) Derneğin ilke ve amaçlarını benimseyen ve bunların gerçekleşmesine katkıda bulunanlar, Yönetim Kurulunun vereceği kararla Derneğin fahri üyeliğine kabul edilebilirler.

Fahri üyeler, Dernek çalışmalarına ve genel kurul toplantılarına katılabilirler. Yazılı ve sözlü olarak görüşlerini açıklayabilirler. Ancak, bu üyelerin seçme-seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Bu üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

c) Onur Üyelik: (31.10.2013 tarihli Genel Kurul Kararıyla kaldırılan bent)

Üyelik Başvurusu

Madde 7: Derneğe üye olabilmek için aşağıda sayılan şartlar aranır:

a) Tüzüğün altıncı maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Derneğin Tüzüğünü, amaçlarını, ilkelerini ve yükümlülüklerini kabul ettiğini, davranışlarında bunlara uyacağını ve üye olmak istediğini belirten Dernek üyelik formu ile Derneğe başvurmak.

Derneğe üye olmak üzere yapılan başvurular, Yönetim Kurulunca en çok bir ay içinde değerlendirilerek üyeliğe kabul veya istemin reddi şeklinde karara bağlanır. Başvuruya ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Derneğe üyeliği kabul edilmeyenler, Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurula başvurma hakkına sahiptir. Genel Kurulun bu konuda alacağı karar kesindir.

Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi

Madde 8: Üyelik, üyenin ölümü veya üyelik koşullarının sonradan kaybedilmesi hallerinde kendiliğinden sona erer, Yönetim Kurulunca gerekli işlemler yapılır.

Üyelikten Çıkma

Madde 9: Her üye, önceden ve yazılı olarak başvurmak şartıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Ancak, üyelikten çıkmak için başvuru tarihine kadar olan aidatların tam olarak ödenmesi gerekir.

Üyelikten Çıkartılma

Madde 10: Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden, dernek faaliyetlerini engelleyen, söz ve davranışlarıyla dernek ve üyelerini küçük düşürdüğü tespit edilenler ile aidatlarını Yönetim Kurulunca verilen süre içerisinde ödemeyenler ve Dernek adına yetkisiz olarak hareket eden üyeler, Yönetim Kurulu (31.10.2013 tarihli Genel Kurul Kararıyla Değişen Cümle) tarafından üyelikten çıkarılabilir.

Üyelikten çıkarılan kişi, kendisine yazılı olarak bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Genel Kurula iletilmek üzere Yönetim Kuruluna başvurabilir. Bu takdirde üyelikten çıkartılma kararı, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek sonuca bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyelikten Çıkan ve Çıkarılanların Tekrar Üyeliğe Kabul Edilmesi

Madde 11: Dernek üyeliğinden çıkan üyeler, ayrılma tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe üyeliğe tekrar kabul edilmezler. Üyelikten çıktıktan sonra tekrar üyeliğe kabul edilenler, ikinci ve daha sonraki ayrılmalarında, ayrılma tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe tekrar üyeliğe kabul edilmezler.

Üyelikten çıkarılanların tekrar üyeliğe kabul edilmeleri ya üyelikten çıkarılma nedenlerinin ortadan kalkması ya da benzer durumun tekrarlanmamasına dair taahhütte bulunulması üzerine Yönetim Kurulunun talebi ve Genel Kurul kararıyla mümkündür.

Ancak, yasalarla yasaklanmış tutum ve davranışlarda bulunanlar ile Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak yeterlik sınavında başarısız olanlar hiçbir surette tekrar üyeliğe kabul edilmezler.

Üyelerin Hakları

Madde 12: Dernek üyeleri aşağıda belirtilen haklara sahiptirler;

a) Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

b) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

c) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

d) Genel Kurula ve Tüzükte gösterilen organların seçimine katılır.

e) Dernek faaliyetlerinden faydalanır.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 13: Dernek üyeleri aşağıda sayılan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar;

a) Üyelik aidatını tam ve zamanında ödemek,

b) Dernek Tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkelere uygun davranışta bulunmak,

c) Alınan kararlara uymak, verilen görevleri iyiniyet ve ciddiyetle yapmak ve verilen yetkileri Dernek menfaatleri doğrultusunda kullanmak,

d) Araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak,

e) Devlet Gelir Uzmanlığı mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışlarda bulunmak.

Giriş ve Üyelik Aidatı

Madde 14: Üyeler, Derneğe ilk kayıtlarında giriş aidatı, her ay için de üyelik aidatı öderler. Bu aidatların tutarlarını Yönetim Kurulu her yıl için belirler.

Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerinin Askıda Olması

Madde 15: (31.10.2013 tarihli Genel Kurul Kararıyla Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin Organları

Madde 16: Derneğin Organları aşağıda sayılmıştır;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

d) Yayın Kurulu,

e) Disiplin ve Ödül Kurulu,

f) (23/11/2010 tarihli GK kararıyla kaldırılan bent) *

* Kaldırılmadan önceki hali : Danışma ve Öneri Kurulu.

Organların Kuruluş ve İşleyişi

Madde 17: Derneğin organları bu Tüzük hükümlerine göre kurulur ve faaliyette bulunur. Genel Kurul, ihtiyaç duyulması halinde başka kurullar da oluşturabilir. Üyeler, Yönetim ve Denetim Kurullarından yalnız birinde görev alabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL KURUL

Kuruluşu

Madde 18: Genel Kurul, Derneğin en üst karar organıdır. Genel Kurul, Derneğin asil üyelerinden oluşur.

Toplantı Şekilleri

Madde 19: Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde Dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul, her iki yılda bir Ekim ayı içinde toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul,

– Denetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü haller ile,

– Dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu üzerine,

Yönetim Kurulunca 1 ay içinde toplantıya çağırılır.

Olağanüstü Genel Kurul, sadece gündemde olan konuları görüşür. Toplantının yeri, tarihi ve saati ile ilanı hakkındaki bütün işlemler, olağan Genel Kurul toplantısı ile aynıdır.

Toplantı Usulü

Madde 20: Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantı tarihinden en az on beş gün önceden toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun toplantı gününü, saatini, toplantı yerini ve gündemini üyelere bildirir.

Genel Kurul toplantısında sadece gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve yeterli katip üye seçilir. Katip üyeler toplantı tutanağını düzenleyerek Divan Başkanı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 21: Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile, tüzük değişikliği ve derneğin feshi ile ilgili kararlar ise toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Toplantının yapıldığı tarihte, üyelik aidatını tam olarak yatırmamış olanlar oylamaya katılamazlar. Yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi haricindeki kararlar açık oyla alınır. Ancak, bazı kararlar için Yönetim Kurulunun talebi üzerine gizli oylama yapılır.

Görev ve Yetkileri

Madde 22: Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır;

a) Başkanlık Divanının oluşturulması,

b) Gündemin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

c) Dernek faaliyetlerine yönelik diğer kurulların kurulması,

d) (23/11/2010 tarihli GK kararıyla değişen bent) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin ve Ödül Kurulunun üyelerinin seçilmesi; Genel Kurulca oluşturulacak kurulların üyelerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

e) Yönetim, Denetim ile Disiplin ve Ödül Kurullarınca hazırlanacak raporların incelenmesi ve onaylanması,

f) Yıllık bütçe ve kesin hesabın onaylanması,

g) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, sorumlu görülenler hakkında kovuşturmaya karar verilmesi,

h) Dernek Tüzüğünde değişiklikler yapılması,

i) Derneğin feshine ve tasfiyesine karar verilmesi,

j) (23/11/2010 tarihli GK kararıyla eklenen bent) Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek, üyesi olunan federasyon genel kurul delegelerini seçmek,

k) Genel hükümler çerçevesinde gerekli görülecek diğer kararların alınması.

* Değişmeden önceki şekli : Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin ve Ödül Kurulu ile Danışma ve Öneri Kurulunun üyelerinin seçilmesi; Genel Kurulca oluşturulacak kurulların üyelerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Kararların Duyurulması

Madde 23: Genel Kurul kararları Dernek merkezinde ilan edilmek suretiyle üyelere duyurulur. Kararlar gerekli görülmesi durumunda üyelere diğer iletim kanallarıyla da duyurulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU

Kuruluşu

Madde 24: Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üyeleri arasından gizli oyla 2 yıl için seçilen 7 asıl, 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna üye seçimi listeler halinde yapılır.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir üyeyi başkan seçer. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birinci ve ikinci başkan yardımcısını tayin eder. Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcıları, Derneğin de başkan ve başkan yardımcılarıdır. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki iş bölümünü yapar.

Görev ve Yetkileri

Madde 25: Yönetim Kurulu, Derneğin işlerini ilgili mevzuat, Dernek Tüzüğü ve Genel Kurul kararları çerçevesinde yürütür, Derneği temsil eder ve Derneğin kuruluş amaçları ile hizmet konularının gerçekleşmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

Çalışması

Madde 26: Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Başkan ya da en az dört yönetim kurulu üyesinin isteği halinde bir hafta içinde olağanüstü toplanır.Kararlar karar defterine işlenir. Oylama açık usulle yapılır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu kararı ile üyelikten düşürülür, yerine yedek üyelerden birisi seçilir. Yönetim Kurulu toplantısının yer, tarih ve saati Başkan tarafından üyelere en az 3 gün önce bildirilir.

Başkanın Görevleri

Madde 27: Başkan, Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder ve Yönetim Kurulunun çalışmalarını düzenler. Başkan gerekli gördüğü hallerde çeşitli toplantı, panel vb. faaliyetlerde Derneği temsil etmek üzere dernek üyelerini de görevlendirebilir.

Başkan Yardımcıları

Madde 28: Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan tarafından tayin edilir ve başkan tarafından verilen görevleri yürütürler.

Başkanın;

a) Geçici olarak görevden ayrılmasında, geri dönmesine kadar,

b) Daimi olarak görevden ayrılmasında ise, ilk genel kurulda seçilecek yönetim kurulunun göreve başlamasına kadar,

Birinci Başkan Yardımcısı Başkanın bütün yetki ve görevlerini kullanır.

Genel Sekreter

Madde 29: Genel Sekreteri Başkan Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin eder. Genel sekreter, Derneğin büro işlemlerini yürütür, karar defterini tutar. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Asıl üyelerden boşalma olması halinde yedek üyeleri davet eder.

Sayman

Madde 30: Sayman, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bu kurulca seçilir. Sayman, Derneğin bütçesini ve kesin hesabını hazırlar. Bütçenin uygulanmasını ve Derneğin para ve mallarının takip ve muhafazasını sağlar, bu faaliyetlere ilişkin defter ve kayıtları düzenler ve yürütür.

ALTINCI BÖLÜM

DENETİM KURULU

Kuruluşu

Madde 31: (31.10.2013 tarihli Genel Kurul Kararıyla Değişen Madde) Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetim Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla 2 yıl için seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Görev ve Yetkileri

Madde 32: (31.10.2013 tarihli Genel Kurul Kararıyla Değişen Madde) Denetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir;

a) Denetim kurulu en az altı ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

b) Denetim Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi ile bütçesi ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

c) Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları ile meslekleri ve adresleri Genel Kurulca yapılacak seçimi izleyen otuz gün içerisinde Başkan tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

ç) Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu üye sayısının boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.

YEDİNCİ BÖLÜM

YAYIN KURULU

Kuruluşu

Madde 33: Yayın Kurulu, Yönetim Kurulunun belirleyeceği kişilerden oluşur. Yayın Kurulu gerekli gördüğü hallerde komiteler teşkil edebilir.

Görev ve Yetkileri

Madde 34: Yayın Kurulu, Derneğin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek her türlü yayın faaliyetlerinin düzenlenmesinden sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN VE ÖDÜL KURULU

Kuruluşu

Madde 35: Disiplin ve Ödül Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla 2 yıl için seçilen 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Görev ve Yetkileri

Madde 36: (31.10.2013 tarihli Genel Kurul Kararıyla Kaldırılan Madde)

DOKUZUNCU BÖLÜM

DANIŞMA VE ÖNERİ KURULU*

(23/11/2010 tarihli GK kararıyla kaldırılan bölüm)

* Kaldırılmadan önceki hali:

Kuruluşu

Madde 37:

Danışma ve Öneri Kurulu, Devlet Gelir Uzmanı ve Devlet Gelir Uzman Yardımcılarının dönem temsilcilerinin önereceği aynı dönemdeki ikişer üye arasından Genel Kurulun belirleyeceği kişilerden oluşur.

Görev ve Yetkileri

Madde 38: Danışma ve Öneri Kurulu, Yönetim Kuruluna Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi, Derneğin her türlü teşebbüs, muamele ve faaliyetlerinin başarıya ulaştırılması ve üyelerin genel yararlarının korunması hususlarında önerilerde bulunur. Ayrıca, Yönetim Kurulunca belirlenen konular hakkında bu kurula raporlar sunar. Yönetim Kurulu, alacağı kararlarda önerilen hususları dikkate alır.

ONUNCU BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Bütçe ve Borçlanma

Madde 39: Derneğin gelir ve giderleri, yıllık bütçe düzeni içinde kaydedilir. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için Derneğin olağan gelirlerinin yanında Genel Kurulun vereceği yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu borçlanmaya başvurabilir.

Gelirler

Madde 40: Derneğin gelirleri,

a) Giriş ve üyelik aidatları,

b) Mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre yürütülecek faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

c) Dernekçe işletilecek lokal vb. sağlanacak gelirler,

d) (23/11/2010 tarihli GK kararıyla eklenen bent) Dernek tarafından yürütülen proje ve organizasyonlardan sağlanan gelirler

e) Diğer çeşitli gelirlerden,

oluşmaktadır.

Gelirlerin Toplanması ve Giderlerin Yapılması

Madde 41: Gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılmasının usul ve esaslarını Yönetim Kurulu belirler. Başkan ve Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tutar kadar harcama yapmaya yetkilidirler.

Dernek Hesapları

Madde 42: Dernek hesapları, muhasebe kurallarına göre tutulacak defter ve kayıt düzeni içinde yürütülür.

Derneğin Defter ve Kayıtları

Madde 43: Dernek aşağıdaki defterleri tutar.

a) Üye kayıt defteri,

b) Karar defteri,

c) Gelen ve giden evrak defteri,

d) İşletme hesabı defteri,

e) Envanter defteri,

f) Alındı belgesi kayıt defteri,

g) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü sair defter ve kayıtlardır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

Derneğin Feshi

Madde 44: Genel Kurul, Derneğin feshine her zaman karar verebilir. Ancak, Derneğin feshi kararı için Genel Kurulun üçte iki çoğunlukla toplanması şarttır. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa, tekrar toplantı çağrısı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshi için toplantıya katılanların üçte ikisinin Derneğin feshi yönünde oy kullanmaları gerekir.

Dernek Mallarının Tasfiyesi

Madde 45: Fesih halinde Derneğin malları, Genel Kurulca fesih kararında belli edilecek şekilde tasfiye edilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 46: Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer Düzenlemeler

Madde 47: Tüzüğün uygulanmasında ihtiyaç duyulan konularda Yönetim Kurulunca düzenlemeler yapılabilir.