Giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak,
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak veya,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri, matematik ve istatistik lisans bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
c) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, başvuru ilânında belirtilen puan türü veya türlerinden yeterli puanı almış olmak.